ALGEMENE VOORWAARDEN

1 – Inleiding

Toepassingsgebied: de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt uitgevoerd op de website van
Jean Collin. Ingeschreven in het handelsregister onder “Collin Design bvba” nummer 0684.734.084 (BTW BE0684.734.084). Haar maatschappelijke zetel is gelegen te Kievitweg 2, 3140 Keerbergen België. E-mail: info@jeancollin.eu

Elke bestelling van een product via de webwinkel houdt de volledige aanvaarding in van de onderhavige algemene voorwaarden.

Hierdoor erkent de klant dat hij perfect op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening van dit document vereist indien de klant online een bestelling wil plaatsen van de producten die worden aangeboden via de webwinkel.

De Jean Collin webshop en producten behoren tot “Collin Design bvba”.
Jean Collin is een geregistreerd handelsmerk, alle rechten van Jean Collin zijn voorbehouden aan Collin Design bvba.

2 – Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

De klant beschikt over de mogelijkheid om de onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te publiceren, met dien verstande dat het opslaan of het publiceren van dit document onder zijn exclusieve aansprakelijkheid valt.

Jean Collin kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, echter wel na vermelding van deze wijzigingen op haar website. Echter, de lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.

2.2. Definities

Onder CONSUMENT wordt begrepen: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid.

Onder PROFESSIONEEL wordt begrepen: elke persoon die niet valt onder de hierboven vermelde definitie van consument.

3 – Het afsluiten van een online verkoop

De productcatalogus en de omschrijving van de producten op de webshop vormen op zich geen aanbod. Derhalve volstaat het dus niet om een bestelformulier op de vermelde website in te vullen opdat er sprake zou zijn van een afgesloten verkoop. De verkoop wordt pas definitief afgesloten naar aanleiding van het ontvangen van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant behoudt Jean Collin zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een behoorlijk antwoord of ingeval Jean Collin meent dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is.

4 – Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal het onderwerp uitmaken van een bevestiging per e-mail en dit uiterlijk op het ogenblik van de levering.

5 – Aankoop

Jean Collin zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van Jean Collin toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal Jean Collin u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

6 – Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar. Jean Collin kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Ingeval Jean Collin een product niet binnen een redelijke termijn kan leveren, zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht in geval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Jean Collin behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Jean Collin tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.

8 – Prijs

De prijs van onze producten worden vermeld in EURO, inclusief BTW.  De verzendingskosten zijn niet inbegrepen.   Deze zijn gratis binnen België en Nederland, en worden forfaitair bepaald voor andere landen. De leverings- en verzendingskosten worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

Bij een aankoop buiten België kunnen lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) van toepassing zijn.  Dergelijke kosten zijn integraal voor rekening van de Consument.

Jean Collin behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Jean Collin verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.

9 – Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling.

Op geen enkel ogenblik zullen de gestorte sommen worden beschouwde als waarborgsom of voorschot. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO. Voor de verwerking van onze online betalingen werken wij samen met payment service provider Mollie. Je hebt de mogelijkheid om te betalen via Bancontact/Mister Cash, Belfius, iDEAL, ING, KBC/CBC of via Kredietkaart. Alle betalingen gebeuren in een veilige omgeving. Mollie is hiervoor PCI DSS gecertificeerd. Voorwaarden voor dit betalingssysteem kunnen worden teruggevonden via de volgende link : https://www.mollie.com/terms

Zodra de betaling door Jean Collin werd ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

U verzekert Jean Collin dat u over alle nodige toestemmingen beschikt om gebruik te maken van het betaalmiddel dat u heeft gekozen tijdens het opslaan van de bestelbon. Ingeval van niet-betaling van elke verschuldigde som (of ingeval er zich een betaling incident voordoet) behoudt Jean Collin zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan. De levering van elke nieuwe bestelling zal kunnen worden opgeschort ingeval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. Jean Collin behoudt zich het recht voor om te verzoeken om een kopie over te maken van uw identiteitskaart en/of van het betalingsbewijs voor elke betaling die via bankkaart wordt uitgevoerd.

10 – Levering

10.1. – Algemeen

Jean Collin levert het Product conform de geplaatste bestelling af op het adres dat tijdens de Bestelling werd opgegeven.  Adreswijziging is slechts mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling telefonisch of via info@jeancollin.eu.

De handeling en distributie wordt verzorgd door het servicecenter via UPS. Zodra de bestelling werd verzonden, ontvangt de consument een e-mail met daarin een track & trace code zodat de uitvoering van de bestelling gevolgd kan worden.

Jean Collin is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de koerierdienst aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Indien u beslist om uw bestelling te annuleren nadat u reeds heeft betaald en indien uw bestelling reeds vertrokken is om te worden geleverd, zal Jean Collin niet overgaan tot terugbetaling van dit product tot zij een volledige betaling heeft ontvangen en op voorwaarde dat het product zich in de originele staat bevindt. De transportkosten en de kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de klant. (zie artikel 11, herroepingsrecht).

10.2. Risico-overdracht

De eigendom en de risico’s verbonden aan uw producten zullen overgaan na ontvangst van de Producten.

10.3. – Douanerechten

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt.

U kan worden onderworpen aan invoerrechten of invoertaksen geheven op de goederen die uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Jean Collin heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douane dienst contacteren voor meer informatie.

10.4 – Leveringsproblemen

Indien de verzendverpakking of the product bij levering waarneembaar beschadigd is, dient de consument binnen 48 uur, te melden via info@jeancollin.eu.   Afhankelijk van de gevallen kan u al dan niet genieten van de voorwaarden die in dat artikel voorzien zijn in verband met de omwisseling en de terugbetaling van de producten.

Elk probleem met betrekking tot de items die zich in het pakket bevinden (ontbrekend item, item dat niet overeenstemt met het bestelde item, …) moet binnen de 48 uur, na de ontvangst van het pakket worden gemeld aan Jean Collin. Jean Collin is niet aansprakelijk en het product zal dus niet worden vervangen noch terugbetaald in geval van problemen waarbij de kennisgeving pas na deze termijn is gebeurd.

10.5 – Conformiteit van de producten

Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt Jean Collin zich ertoe om te producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken per mail (info@jeancollin.eu) en het product/de producten terug te zenden aan Jean Collin. Jean Collin zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. Dit verzoek moet worden gedaan binnen de 48 uur volgend op de levering. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan Jean Collin in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, …). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om uw herroepingsrecht in te roepen (tevreden of geld terug) dat voorzien is in artikel 11.

10.6 – Pakket terugzenden

BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd en zijn pakket nadien niet binnen de 15 dagen afhaalt wordt op het vermelde adres door de koerierdienst zal het pakket worden teruggezonden aan Jean Collin. In dat geval zal Jean Collin het pakket slechts terugzenden aan de klant wanneer het pakket terug werd ontvangen (of indien de koerierdienst het heeft teruggezonden in geval van verlies), en de portkosten van deze tweede verzending zullen in rekening worden gebracht van de klant, dit zelfs indien blijkt dat de koerier geen kennisgeving heeft nagelaten.

11 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 [6 april 2010 op de marktpraktijken] beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder enige motivering de koper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept.

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden aan Jean Collin in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Elk onvolledig, stuk gegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld.

De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet Jean Collin hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres info@jeancollin.eu

De verzendkosten die Jean Collin voor uw bestelling zou zijn aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Jean Collin de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de leveringskosten die ten laste zijn van de consument.  Lokale belastingen (o.a. douanerechten, taxen) worden niet terugbetaald.

12 – Bewijs van de transactie

De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van Jean Collin, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.

13 – Aansprakelijkheidsbeperking

De Kleuren van de afgebeelde producten worden zo realistisch mogelijk weergegeven maar bij weergave verschilt dit van scherm tot scherm. Jean Collin kan niet garanderen dat de kleuren exact zullen zijn zoals op u beeldscherm alsook de verhoudingen van de modellen op de website kunnen verschillen van de modellen die u besteld.

De aansprakelijkheid van Jean Collin ten aanzien van de Consument is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover dat ondanks het bepaalde in dit artikel op Jean Collin toch enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Consument rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag inclusief BTW van de bestelling.

14 – Overmacht

14.1 Jean Collin zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen te voldoen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zouden beletten.

14.2. Ingeval van vertraging zal Jean Collin haar verplichtingen binnen een zo kort mogelijke termijn naleven en behoudt zij zich het recht voor om haar voorraad producten naar evenredigheid te verdelen tussen haar klanten.

15 – Gegevensbescherming

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord dat Jean Collin de gegevens verzameld via uw bestelbon, opslaat, verwerkt en gebruikt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen die tussenkomen voor de betalingstransactie en levering van uw producten. Door uw bestelling te plaatsen en indien u dit op uw bestelbon aanduidt, gaat u eveneens akkoord dat Jean Collin deze gegevens overdraagt aan andere vennootschappen waarvan de producten op de website van Jean Collin beschikbaar zijn, teneinde u meer informatie te verstrekken over andere producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Jean Collin klanten kunnen te allen tijde toegang krijgen tot hun contactgegevens en ze bewerken, updaten of verwijderen door middel van een mail te sturen naar privacy@jeancollin.eu en plaats een kopie van je identiteitskaart in de bijlage. Zo kunnen we dit snel voor je afhandelen. Jean Collin bewaart gebruikersgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Jean Collin zal haar best doen om elk geschil minnelijk op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de geschillenregeling en indien u de zaak aanhangig wenst te maken voor de bevoegde rechtbanken, zullen de onderstaande regels worden toegepast.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke partij gaat ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven(België).